Obchodní podmínky

 


Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím - EuroCycles s.r.o. a kupujícím.

Prodávající:


EuroCycles s.r.o.

se sídlem:

Praha 4, U družstva Práce 950/34,

PSČ 14000

IČ 25124358, DIČ: CZ25124358

Prodejna:
280 02, Kolín - Vítězov 91


Kupující:
Kupujícím je spotřebitel, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.


I. Objednávka a cena zboží

- ceny u zboží v obchodě www.eurocycles.cz jsou platné do vyprodání zásob
- objednat zboží lze vložením zboží do nákupního košíku a odesláním objednávky
- uvedené ceny jsou včetně DPH, pokud není uvedeno jinak
- jsme plátci DPH

- při nákupu motorových vozidel platí že Smlouva bude uzavřena až podpisem předávacího protokolu na naší prodejně.

- převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky


II. Dodání zboží

- pokud je u zboží uvedene skladem je dodací doba do 7 pracovních dnů

- pokud je u zboží uvedeno, že není skladem bude stanovena předběžná dodací lhůta, která bude sdělena kupujícímu individuálně

- kupující je povinen zboží převzít a zaplatit

- doporučujeme také ihned zboží překontrolovat a případné nesrovnalosti co nejdříve oznámit

- v případě zjevného poškození zásilky prosím ihned informujte přepravce, popř. zásilku odmítněte

- více o cenách a možnostech přepravy

- nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč

- prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat

- náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje


III. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

- kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu a to kdykoli před dodáním zboží

- kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby

- odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě, nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží

- kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje

- pro usnadnění komunikace je vhodné použít formulář pro vrácení zboží

- prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal, nedohodnou-li se na jiném způsobu

- nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich

- zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození

- náklady vrácení zboží nese kupující

- pokud je  vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku

- Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

 

IV. Záloha na exkluzivní a speciální objednávky

- při objednávce exkluzivního nebo speciálního zboží je zákazníkovi vystavena zálohová faktura ve výši 30-100% z prodejní ceny zboží
- prodávající je oprávněn si sám určit výši zálohy na objednávané zboží
- záloha na exkluzivní a speciální objednávky je v celé výši nevratná

 

V. Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí

- pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá

- kupující může u prodávajícího uplatnit podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny a to nejpozději do dvou let od převzetí zboží ; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti

- pokud není oprava nebo výměna zboží možná, může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši a to na základě odstoupení od smlouvy

- během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží

- prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil

- u věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána


Zákonná práva z vad

- prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu

- v záruční době může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

- podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala

- u vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny

- vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy

- prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití

 

VI. Reklamace

- kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku

- pro usnadnění komunikace je vhodné použít reklamační protokol

- kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná

- nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy

- kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi)

- lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu

- zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní, doporučujeme zásilku pojistit

- prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení (informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí)

- reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě, po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy

- záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout

- prodávající se zavazuje kupujícího informovat o vyřízení reklamace podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS, nebo telefonátu, nebylo-li dohodnuto písemně jinak

- u oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů

- kupující je povinen si vyzvednout reklamované zboží do 10 dnů od obdržení informace, že byla reklamace vyřízena, nejpozději však do 1 měsíce. Pokud si kupující nevyzvedne v uvedené lhůtě reklamované zboží na prodejně, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění, který činí 10 Kč denně. Pokud si nevyzvedne kupující zboží do 6 měsíců ode dne, kdy byl povinen si ho vyzvednout, má prodávající právo výrobek prodat a výtěžkem z prodeje uhradit poplatky za uskladnění a náklady prodeje. Zbytek výtěžku vyplatí prodávající po uplatnění prodávajícímu.

 

VII Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů eshopu EuroCycles.cz

1. Společnost Eurocycles s.r.o., se sídlem Praha 4, U družstva Práce 950/34, PSČ 14000, IČ 251 24 358, zapsaná u u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 51730 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), zejména následující osobní údaje:

 • jméno
 • příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • adresu

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na zá kladě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Eurocycles s.r.o., tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

 • technická správa eshopu zajištěna společností ZONER software, a.s. Nové sady 18 602 00 Brno
 • poskytovatel služby Heureka, provozované společností Heureka Shopping s.r.o., sídlem Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

4. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese eurocycles@eurocycles.cz

5. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.eurocycles.cz, spolupracuje s nákupním portálem Heureka.cz.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete.

Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás.

Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely.

Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky odeslané na eurocycles@eurocycles.cz vám dotazník nebudeme dále zasílat.

6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.eurocycles.inshop.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • Měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
 • Základní funkčnosti webových stránek
 • Zlepšení cílení reklamy
 • Předvyplnění online formulářů
 • Uchování zvoleného obsahu „Košíku“
 • Uchování rozpracované objednávky

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možno nastavit v rámci nastavení prohlížeče. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Poskytovatelem služby Facebook Ads, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA;
 • Poskytovatelem služby Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Poskytovatelem služby Sklik, provozované společností Seznam a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, ČR;

7. Dovolte nás upozornit, že dle Nařízení máte právo:

 • na zrušení zasílání obchodních sdělení kdykoliv,
 • na vznášení námitek proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat omezení zpracování osobních údajů,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

Pro uplatnění těchto práv nás prosím kontaktujte písemně prostřednictvím emailu eurocycles@eurocycles.cz. Zpracování žádosti bude provedeno bez zbytečného odkladu.


 

VIII Mimosoudní řešení sporů

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů § 14 zákona č. 634/1992 Sb. v platném znění.

Zákazník (fyzická osoba nepodnikající) je oprávněn v případě neúspěšné reklamace výrobků a služeb u podnikatele obrátit se na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, s návrhem na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu (ADR). Návrh na zahájení řízení lze podat prostřednictvím formuláře dostupného na internetových stránkách www.coi.cz. Návrh je třeba podepsat, není-li formulář odesílán datovou schránkou nebo podepsán elektronickým podpisem. Návrh na zahájení řízení lze odeslat také prostřednictvím emailu: adr@coi.cz nebo poštou na adresu Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. V případě zastoupení je nutné doložit písemnou plnou moc.

K návrhu je třeba připojit veškeré relevantní doklady, zejména doklad o neúspěšném pokusu o řešení reklamace u podnikatele.


IX Řešení sporů

- vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy

- dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce - www.coi.cz


X Ostatní

- veškeré uvedené telefonní kontakty na našich stránkách jsou standardními tarify telekomunikačních služeb a ceny hovorů jsou závislé dle vašeho operátora

- ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů

- účinnost obchodních podmínek od 1.1.2019